CHART 1H: giá nằm trên EMA34, 89 tuy nhiên nó đang sideway quanh EMA89.

CHART 1M: Tuy vào lệnh ở vùng giá trị, hướng EMA34, 89 vẫn hướng lên, nhưng những nhà giao dịch tại Khung 1H là không đồng thuận (đang sideway tức lưỡng lự) với những nhà giao dịch khung này.

Bài học kinh nghiệm: khung 1H đang sideway thì cho dù khung 1m có tín hiệu đẹp cũng không vào lệnh.

Trả lời