Công thức: A = X + Y + Z

Trong đó:

X là vị trí bi carde

Y là vị trí bi đích

Z = z1+z2 là độ xéo. Các bạn để mũi cơ hướng tới bi carde, đuôi cơ hướng về bi chủ. Z1 là điểm cuối của mũi cơ thẳng đến băng ngắn (ngay lỗ dậu là 4, dịch ra 1 nút là 3,…2…1). Z2 là điểm cuối của đuôi cơ thẳng đến băng dài (Ngay lỗ dậu là 0, dịch lên 1 nút là 1,…2…3)

A = 7 thì nửa trái 0 effect

A = 8 thì nửa trái nửa effect

A = 9 thì nửa trái 1 effect

A = 10 thì nửa trái 2 effect A = 11 thì nửa trái 3 effect

HÌnh 1 effect

Trả lời