• Khung M1: RSI trên EMA 34 và xu hướng của RSI là rõ ràng (ko đập lên đập xuống quanh EMA)

Khung H1: Giá trên EMA 34 và 89 (hướng EMA là hướng lên). RSI trên EMA34 và xu hướng tăng rõ ràng(dốc hướng lên).

Xác định vùng entry theo mẫu hình trên.

Trả lời