Chạy command line ./gradlew signingReport

Th phát sinh lỗi SDK version thấp, thì chỉ định SDK tương ứng: tại file gradle.properties thì set thêm dòng:

org.gradle.java.home=/Users/hoangphuc/development/jdk-11.0.16.1.jdk/Contents/Home