1. Trả sạch nợ cho Mẹ (200tr)
  2. Học thuộc Chú Lăng Nghiêm (6 tháng)
  3. Tiếng Anh giao tiếp được trong công việc
  4. Học hiểu rành về Flutter(3 tháng), PHP Laravel(3 tháng)