1. Ngoại ngữ: sử dụng được tiếng Anh, Tiếng Trung
  • Làm gì thì làm mỗi ngày ít nhất 60 học tiếng Anh
 2. Công việc: Laravel PHP, Flutter, Bootstrap
  • Làm gì thì làm công việc đó phải sử dụng các công nghệ này hoặc mỗi ngày dành ít nhất 60 phút để học tập nghiên cứu về nó
 3. Tu học: Niệm Phật, Trì chú đại bi, sống trong tánh biết chân thật
  • Làm gì thì làm mỗi sáng ít nhất 5 biến Chú Đại Bi phó mọi sự cho Bồ Tát để chuyên tâm tu học, giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh để vãng sanh Tây Phương, không nên để mọi sự của thế gian ảnh hưởng đến, làm tâm vướng bận đủ thứ.
  • Làm gì thì làm mỗi tối ít nhất 5 biến Chú Đại Bi, Niệm Phật hồi hướng công đức hằng ngày để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
 4. Học thuộc Chú Lăng Nghiêm
  • Làm gì thì làm mỗi ngày dành ít nhất 30 phút để học thuộc chú này