1. Lồng các item, group item ở cấp cao nhất vào Row, Column

2. Build Widget Tree cho mỗi widget con hoặc group widget

3. Lặp lại bước 2 cho đên khi không còn item nào nữa.

4. Tổng quát

5. Căn chỉnh layout trong các Row, Column

6. Standard Widget

6.1 Container

6.2 Card

6.3 Grid View