• 5h-5h30: vệ sinh cá nhân, thanh lọc
  • 5h30-6h: thiền + thể dục
  • 6h-6h30: Học hát
  • 6h30-7h: Học cờ tướng
  • 7h – 8h: Đọc sách + giải độc
  • 8h – 12h: Làm việc
  • 13h-13h30: Học trade
  • 13h30- 14h: Học bida
  • 14h-17h: làm việc
  • 19h-21h: học tiếng Anh
  • 21h-22h: học flutter